Health and Wellness Night


AFSS Press Office

Published August 23, 2018


On Friday, August 17, 2018, Armenian Family Support Services hosted a "Health and Wellness night" for our newcomers and other members of the community. Attendees gathered in the Maral Ishkhanian hall where our first guest speaker, Ms. Marianna Trionfo-Garibyan from M&M Medical Supplies, provided information on how to access affordable medical supplies and products such as wheelchairs, walkers, glasses and much more.  


Our second guest speaker Mr. Ben Abrahamyan, hearing specialist from EarCare Hearing Centre provided essential information about ear health, hearing aids and how regular hearing tests will help  monitor the hearing loss. Our third guest speaker, Ms. Rosita Thomassian who is an international medical graduate and public healthcare professional, discussed our health and safety in public places such as restaurants, beauty salons and outdoor recreational areas. 


At the end everyone enjoyed some pizza and refreshments. Attendees left more knowledgeable about their health and safety and were provided with helpful information and contacts for their healthcare needs.

AFSS holds regular community circle events where our newcomers and community at large gather to learn new insights and get to know each other . Please join us for our next session on September 7!


Առողջութեան Երեկոյ


​Ուրբաթ, Օգոստոս 17, 2018 տեղի ունեցաւ Առողջութեան Երեկոյ կազմակերպուած Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան կ՛ողմէ մեր նորեկներուն եւ այլ գաղութի անդամներու համար։ Ներկաները հաւագուեցան Մարալ Իշխանեան սրահէն ներս ուր մեր մեր առաջին բանախօսը, Տիկին Մարիաննա Թրիօնֆօ-Կարիպեան բացատրեց ինչպէս կարելի է բժշկական ապրանքներ ինչպէս ակնոցներ, գաւազաներ, եւ այլն ապահովել։ Մեր երկրորդ բանախօսը, Պարոն Պէն Ապրահամեան, լսողութեան մասնագէտ կարեւոր տեղեկութիւն տուաւ ականջի առողջութեան մասին։ 

Employment Workshop - Finding the Right Job


AFSS Press Office

Published September 9, 2018


​​On Friday, September 7, 2018, Armenian Family Support Services hosted an Employment Workshop on helping newcomers and refugees find the right job. Our newcomers and other members of the community gathered in the Maral Ishkhanian Hall where our guest speaker, Ms. Sheryll Smith, Workforce Development Manager at PCPI Career Development and Training Services, discussed how to effectively find and secure a job, network and build a resume. She also talked about career development and trends in the job market. Linda Pichikian, Chair of AFSS, welcomed Sheryll and the audience. AFSS board member, Houry Aznavourian, provided the Armenian translation for those who did not understand English. At the end of the presentation, a question and answer session took place, where Ms. Smith eagerly answered the career related questions that our attendees had. This was one of several important related sessions held by AFSS as part of its mission to help settle newcomers. 
After the presentation, the newcomers and refugees had a chance to network and mingle and share stories with each-other and with AFSS Board members over pizza and refreshments. Attendees left with valuable information and tips regarding their job search, and were referred to career coaches and contacts at PCPI.

AFSS holds regular community circle events where our newcomers and community at large gather to learn new insights and get to know each other. Please join us for our next session, "Seniors' Safety", on October 12!


Ասպարէզի Աշխատանոց 


Ուրբաթ, Սեպտեմբեր7, 2018 տեղի ունեցաւ Ասպարէզի աշխատանոց կազմակերպուած Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան կ՛ողմէ մեր նորեկներուն եւ այլ գաղութի անդամներու համար։ Ներկաները հաւագուեցան Մարալ Իշխանեան սրահէն ներս ուր մեր բանախօսը, Տիկին Շէրըլ Սմիթ բացատրեց ինչպէս կարելի է գործ ապահովելեւ ռէզումէ պատրաստել։ Լինտա Փիջիքեան, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչապետուհի բացման խօսքը կատարեց եւ Հուրի Ազնավուրեան, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչութեան անդամ խօսքը հայերէնի թարգմանեց։Դասախօսութեանետք, ներկաները վայլեցին հիւրասիրոութիւնը։
 Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը յաճախ կը կազմակերպէ Համայնքի Հաւաքոյթներ մեր նորեկներուն եւ այլ գաղութի անդամներու համար։ Հաճիք ներկայ եղեք մեր յաջորդ Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթին Հոկտեմբեր 12-ին։

2018 Valentine's Day Arrivals Family!

Our Armenian Syrian family of 4, arrived in Toronto on Valentine's day. The family were sponsored by Chartwell church in Oakville with the collaboration of Armenian Family Support Services.

They were greeted with their sponosors, AFSS representatives and their cousins.This was a truly lovely moment in a New Country! ❤ ❤


2018-ի Սիրոյ Օրուայ Ժամանող Նոր Եկող Ընտանիք

 Մեր Սուրիահայ Ընտանիք հասաւ Թորոնթօ Փետրուար 14, 2018-ին, Սիրոյ Օրուայ առիթով։Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի օգնութեամբ ընտանիքը երաշխաւորուած էր Ջարդվէլլ (Chartwell) Եկեղեցւոյ կողմէ։ Իրենց երաշխաւորները, զարմիկները եւՀ.Ը.Օ.Ծ.- ի անդամներ հաւագուեցան Օդակայան, որպէսզի ողջունեն ընտանիքը։ Շատ յիշատակելի եւ սիրուն պահ մըն էր։​

Community Support Circle -  Skilled Trades Workshop by The Career Foundation 


AFSS Press Office
Published October 30, 2017On Sunday, October 29, AFSS hosted The Career Foundation for another Community Support Circle about the Skilled Trades.

This was the final Community Support Circle of 2017 and well attended!


Howard Penney from the Foundation provided information and contacts for those who want to train in any of Ontario's 150 trades.


Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) – Գործի Հիմնադրութիւնը (The Career Foundation) կը ներկայացնէ արհեստաւորութեան “workshop’’ 

Կիրակի, Հոկտեմբեր 29, 2017-ին Գործի Հիմնադրութիւնը (The Career Foundation)  ներկայացուց “workshop” մը արհեստաւորութեան մասին

 Այս եղաւ վերջին Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) 2017- թուականին համար եւ շատեր ներկայ գտնուեցան:

 Հիմնադրութիւնէն՝ Հավրտ Փէնի տեղեկութիւն տուաւ անոնց որոնք կ՛ուզեն Օնթարիոյի արհեստաւորութեան մէջ մտնել:Copyright 2016. Armenian Family Support Services. All Rights Reserved.

On April 23, AFSS hosted another successful support circle at Holy Trinity Armenian Church. Newcomers attended to Church Mass which was dedicated to 102nd anniversary of the Armenian Genocide. The Honourable Mitzie Hunter, the Minister of Education and Member of Provincial Parliament for Scarborough-Guildwood was invited. During her address to the parishioners Hon. Mitzie Hunter MPP, thanked Armenian Family Support Services Chair Rita Odjaghian as well as the Board and Volunteers of AFSS for all their dedicated work in helping Syrian refugees fleeing their homes in that region today.


After her speech, Hon. Mitzie Hunter MPP joined the AFSS Community Support Circle in the Magaros Artinian Hall where AFSS had organized an employment workshop for the refugees. She went from table to table to greet the refugees and was moved to tears with the story of Maria and her two children. Maria told her that her husband died of stress and stroke during the bombings, leaving her alone with her two children in their war-torn neighborhood. A family from Elmira sponsored them with the help of AFSS. Hon. Mitzie Hunter MPP, reassured Maria that she was safe here in Canada and that she was welcome.

In this event, we had a surprise for kids aside from games and entertainment. They received colorful rain boots received through generous donations.
Joy, smile and positive outlook to life was instilled in the hearts of our newcomers.


Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) - գործի  «workshop»


Ապրիլ 28, 2017-ին, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ը եւս կազմակերպեց շատ յաջող Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) մը Սուրբ Երրորդութեան Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ: Նորեկները ներկայ էին եկեղեցւոյ պատարաքին, որ նուիրւած էր Ցեղասպանութեան 102 -րդ ամեակին: Դաստիարակութեան Նախարար և Խորհրդարանի անդամ՝ Միցի Հանդր հրաւիրուած էր: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան վարչութեան և կամավորներուն իրենց տարած աշխատանքին Սուրիացիներուն օգնելու համար: Խօսքէն ետք, Դաստիարակութեան Նախարար և Խորհրդարանի անդամ՝ Միցի Հանդր մասնակցեցաւ Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթին, ուր գործի «workshop» մը տեղի ունեցաւ: Ան դիմաւորեց բոլոր նորեկներուն և շատ յուզուեցաւ երբ լսեց Մարիային և իր զաւակներուն պատմութիւնը: Մարիան պատմեց ինչպէս իր ամուսինը մահացաւ ռմբակոծումներու պատճառով: Ընտանիք մը Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի օգնութեամբ հովանաւորեց Մարիային և զաւակներուն, որպէսզի կարենան խաղաղ կեանք մը ապրիլ Գանատայի մէջ:

Այս առիթով, երեխաները նաեւ զվարճացան խաղերով եւ ստացան գոյնզգոյն կոշիկներ:

Ձեռնարկին նպատակն էր արուեստով եւ մշակոյթով զարգացնել մեր հասկացողութիւնը Գանատայի եւ իր բնիկ ժողովուրդին մասին եւ օգնել մեր նորեկներուն որպէսզի միացուլուին Գանատայի մէջ։

 Ձեռնարկիընթացքին բնիկ երգիչներ՝«Eagle Women Singerz grup», Սասուն Պարախումբը եւ Հասմիկ Պէրթիզեան հանդէս եկան։

 Հայ եւ բնիկ ազգերու արուեստը շատ լավ շաղուեցան իրար հետ։Բնիկ թմբկահարներնուագեցին երբ Սասուն Պարախումբը պարեց։ Նաեւ հայ նկարիչ՝ Ռազմիկ Պէրթիզեանի արուեստը ցուցադրեցաւբնիկ արուեստի հետ կազմակերմուած Արմէն «Gallery of Toronto»-ի կողմէ։

 Ներկաները հիւրասիրուած էին թէյով եւանուշեղենով, որ պատրաստուած էին Սիլվա Պէտիրեանի կողմէ։ Շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր առատաձեռն նուիրատուներուն՝ « JeWLR company» եւ Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի անդամ՝ Անի Տեմիրճեան։ Վերջապէս շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր կամաւորներուն։

Financial Planning Workshop & Volunteer Appreciation Night !


On Friday November 9, 2018 Armenian Family Support Services hosted another exciting, informational and fun event. Our newcomers and other members of the community gathered in the Maral Ishkhanian Hall where our guest speaker Anne Maggisano, CFA, Vice president at Burgundy Asset Management, presented valuable information about how to manage finance and provided great tips for investing in order to get the best results from our savings.

The session was followed by volunteer gathering, where Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian conveyed his kind words and appreciation for volunteers generous support. AFSS Chair Linda Pichikian also delivered her sincere gratitude to AFSS' volunteers for their hard work and devotion to AFSS and our community. The AFSS board said its special thanks to Haig Thomasian former AFSS board member for 14 year of continued and valuable services to newcomers in their employment and job search.

During the event, representatives from ACCES employment services were present and answered questions for job search and employment matters. Afterwards, everyone enjoyed some pizza and refreshments.Thank you to all our devoted volunteers for driving this great event.

​​Community Support Circle - "Employment" Workshop by the YMCA Centre


AFSS Press Office

Published August 23, 2017


On Sunday, August 20, 2017 AFSS hosted another informative Community Support Circle for our Syrian Armenian newcomers. We are thankful for our guest speakers Pip Horne and Rishma Ramdin, job developers from the YMCA centre, for their presentation on how to achieve a successful employment. They provided helpful tips for job search and resume writing, spoke about youth employment and educated our newcomers on the multiple resources available in the city. This presentation was truly beneficial to our Syrian Armenian newcomers as well as to anyone interested in learning more about Toronto’s job market and helpful resources.


Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) -  «YMCA» -ն կը ներկայացնէ գործի  «workshop» 

Օգոստոս 20, 2017-ին, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ը եւս կազմակերպեց շատ տեղեկատուական Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթ (Community Support Circle) մը: Շնորհակալ ենք մեր օրուան բանախօսերուն ՝ Փիփ Հոռն եւ Րիշմա Րամտինի, որոնք գործ զարգացնելու մասնագէտներ են  «YMCA »-էն: ներկայացում մը կատարեցին, բացատրելով ինչպէս կրնաս յաջող գործ մը ապահովել Թորոնթոյի մէջ: Խրատ տուին ռեզումէ (resume) գրելու եւ գործ փնտռելու վերաբերեալ եւ տեղեկացուցին նորեկներուն զանազան աղբիւրներու մասին, որոնք կրնան օգտակար դառնալ իրենց գործ ապահովելու ընթաձքին: Այս ներկայացումը իսկապէս օգտակար էր մեր Սուրիահայ նորեկներուն եւ անոնց որոնք հետաքրքրուած են սորվելու Թորոնթոյի գործերու եւ օգտակար աղբիւրներու մասին:

Believe In The Power Of Dreams!!!

Three years ago Sarkis and his family were looking for a sponsor in order to begin a new and safe life in Canada.
AFSS through a great collaboration with Jewish Immigrant Aid Services (JIAS), was able to facilitate and make his dream come true.
On February 6th, 2018, Sarkis and his family of 7 arrived in Toronto and they were greeted by their sponsors and AFSS.
Sarkis and his wife Caroline still weren't able to believe that they were out of Iraq and were greeted by strangers who have become their immediate family. They felt that the welcome was so genuine and heartwarming.
" We have told our daughters that these are the people who saved your lives!" This was the first sentence that Sarkis and Caroline were telling their sponsors and AFSS.
Thank you to Lia Kisel & Jewish Immigrant Aid services for their support..


Հաւատայ Երազներութ Զօրութեան

Երեգ տարի առաջ Սարգիս եւ իր ընտանիքը երաշխաւոր կը բնտռէին, որպէսզի ապահով կեանք մը ապրին։ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը՝ Յրիայ Գաղթական Օգնութեան Ծառայութեան աշխատակցութեամբ կրցաւ այս երազը իրականացնել։ Փետրուար 6, 2018-ին Սարգիսը եւ իր ընտանիքի անդամները հասան Թորոնթօ եւ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը եւ իրենց երաշխաւորները ողջունեցին իրենց։ Սարգիսը եւ իր կինը, Գարոլին տակաւին չէին կրնար հաւատալ, որ Իրաքէն գաղթած էին Գանատա եւ սիրով ընդունուած էին օտարներէ, որոնք շուտով ընտանիքի պէս եղան իրենց համար։

«Մենք մեր աղջիկներուն ըսինք, որ ասոնք են մարդիկը, որ մեր կեանքը ազատեցին»։ Այս եղաւ առաջին տողը, որ Սարգիս եւ Գարոլինի ըսին իրենց երաշխաւորներուն եւ Հ.Ը.Օ.Ծ.- ին։

AFSS 13th Annual Soup Kitchen

Unveiling the New Immigration Laws to Further Protect Women


AFSS Press Office

Published April 28 2017


On April 28, 2017 AFSS had the honour and privilege to participate in unveiling the new immigration laws to further protect women. The Honourable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, personally announced the new regulations to media. He emphasized the Government of Canada’s commitment to family reunification and gender equality. Part of the audience in this unveiling ceremony were 20 women in Power and Leadership. Rita Odjaghian, AFSS chair, was chosen by Salma Zahid, Member of Parliament for Scarborough.


Ներկայացում՝ նոր ներգաղթի օրէնքներրը կնոջ պաշտպանելու համար

Ապրիլ 28, 2017-ին, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ը պատիւը ունեցաւ մասնակցելու նոր ներգաղթի օրէնքները կնոջ պաշտպանելու համար ներկայացումին: Ներգաղթի, Գաղթականներու եւ Քաղաքացիութեան Նախարար ՝  Ահմետ Հուսեն մամուլին  յայտարարեց օրէնքները: Սգարպորոյի Խորհրդարանի Անդամ՝ Սալմա Զահիտ հրաւիրեց Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչութեան ատենապետուհի՝ Ռիթա Օճախեան,  մաս կազմելու այս արարողութիւն
A Reason To Celebrate!!!

Celebrating 25th wedding anniversary is indeed a special event. But for our newcomers Mgrdich and Kohar Bablanian, who fled war-torn Aleppo, Syria, the celebration was so much more. The couple recently celebrated their Silver wedding anniversary with an intimate group of friends and family, where they gathered in the festively decorated party room of the building they now call home. The table was flowing with traditional Armenian and Middle Eastern favorites, while the music kept the couple and their guests moving on the dance floor.

Among those invited to celebrate with the Bablanians were a few members of the Armenian Family Support Services who were instrumental in bringing the family to Canada. The Bablanians, like so many others who fled, leaving their homes and businesses in Syria behind, have now made Canada their home. They and their two sons, Shant and George, arrived in Canada a little more than two years ago - a new land with hopes and dreams of finding a peaceful and prosperous life in Canada. Armenian Family Support Services was there to welcome them, together with their private sponsor, providing the assistance and support they needed to settle in Toronto, make a home, find jobs, and begin to re-build their lives.

During the many speeches made that evening, Mgrdich and Kohar expressed gratitude and hope - gratitude for their new life in Canada and hope for the future of their family. It was indeed a special reason to celebrate!

Page

Community Support Circle - Employment Workshop


AFSS Press Office

Published April 23 201711th Annual Christmas Children's Cheer 


On December 16th, AFSS hosted its 11th Annual Children's Christmas Cheer Campaign. This year's campaign was another great success and brought smiles to many children's faces. We would like to express our gratitude to the tireless efforts of our dedicated volunteers and to our generous donors. Special thanks to:

St. Sahag St. Mesrob Armenian Saturday School students and their families for donating new toys, clothes and other gifts to our Campaign year after year. Ms. Rita Bedirian has been instrumental in overseeing this wonderful tradition which teaches the students the value of giving.

CuBE Packaging Solutions Management and staff for making our event much bigger by giving gifts, gift cards and monetary donations. Ms. Ani Kokorian has been our AFSS ambassador and coordinated this beautiful mission.

Many children from our newcomer and refugee families were delighted to receive their gifts. These were personally delivered all across Toronto and as far as away as Elmira by our many volunteers. One mother thanked us with tears in her eyes when we went to deliver the gifts to her children. This was a special moment for their entire family.

Thank you to everyone who donated and helped in this year's Campaign.

Merry Christmas and Happy New Year to all!


11-րդ Տարեկան «Children’s Christmas Cheer Campaign»  

16 Դեկտեմբեր 2017-ին Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը կազմակերպեց իր11րդ տարեկան «Children’s Christmas Cheer» արշաւը: Նուիրատուութիւններ հաւաքելէ ետք, կամաւորները կը պատրաստեն նուէրի տոպրակներ լեցուած՝ խաղալիքներով, հագուստներով, նուէրի քարտերով (gift cards), տուրմերով, եւայլն:

 Այս տարուայ արշաւը եւս յաջող անցաւ եւ ժպիտներ բերաւ բազմաթիւ երեխաններու դէմքին։

 

AFSS 12th Annual Children's Christmas Cheer Campaign

Sunday February 18th Armenian Family Support Services celebrated three events, all in one large family of our newcomers surrounded by our community.
Family day, we did introduce the concept of family day and the fact that "Family" is part of our AFSS brand.Soup Kitchen, one of our signature events, to appreciate our everyday blessings. 
Commemorating Maida Icliates's services as AFSS founder and first Chair.

We had several presentations: Linda Pichikian, AFSS Chair made the introduction and talked about family Day. Astra Hagopian presented the evolution of AFSS and Maida's leadership throughout the years. Maida Icliates shared her memories and her achievements at AFSS.

We were blessed to have Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian with us, he blessed our event.
We also had a special visit from Councillor Jim Karygiannis’s office, delivering a certificate for the event and a scroll for Maida. Our event was quite musical, the talented Hasmig Tachjian performed beautiful songs both in Armenian and English.
Thank you to all our devoted volunteers for driving this great event.

Webinar organized by AFSS " Supporting Armenian Syrian refugees: Unique needs and challenges"  


AFSS Press Office 

Published November 2017 


Please click on the link below to watch Webinar by AFSS  " Supporting Armenian Syrian refugees: Unique needs and challenges" . 


Thank you to our presenters, Jeanette Gevikoglu, BA, LLM, board member, and Maida Icliates, BSc, founder, Armenian Family Support Services.

https://porticonetwork.ca/web/rmhp/webinars/past-webinars/populations/gevikoglu-icliates

AFSS 2017 Christmas refugee arrival at Pearson Airport. 


Welcome to Canada Krikour Bamboukian!

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ վարժարանին, իրենց խաղալիքներու եւ հագուելիքներունուիրատուութեան համար:Տիկին Ռիթա Պետիրեան պատասխանատու է այս աւանդութեան, որ աշակերտներուն կը սորվեցնէ մարդոց օգնելու կարեւորութիւնը։ Նաեւ յատուկ շնորհակալութիւնկը յայտնենք « CuBE Packaging Solutions»-ի, իրենգ նուիրատւութեան եւ Անի Գոգորեանին, որ առաջնորդեց այս արշաւը։

Վերջապէս շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր առատաձեռն նուիրատուներուն եւ կամաւորներուն: 

Stay connected with us

​​​​

Art Exhibit organized by Armenian Family Support Services, titled "Art is the Language"


​​AFSS Press Office
Published November 6, 2017

The one-of-a-kind Art is the Language art exhibition was held on Sunday, November 5, 2017 at Holy Trinity Armenian Church. It brought together the art of two ancient cultures, Armenian and Indigenous, in celebration of Canada's 150th Anniversary. 
The opening of the ceremony was in three languages and they all delivered one common message: Art is a common language of humanity. 
The event was attended by MP John McKay, MPP Mitzie Hunter, Counselor Jim Karygiannis and Hratch Aynedjian on behalf of MPP Raymond Cho's office, as well as many Syrian Armenian refugees and members of the community.
AFSS was empowered by receiving a warm greetings message from Honorable Kathleen Wynne, premier of Ontario.
The objective of this program was to deepen the understanding of Canada and its indigenous people through Art and Culture, and help our newcomers integrate into the fabric of their new home Canada.
The cultural program included performances by Ingenious singers from Eagle Women Singerz grup , Sassoon Dance Ensemble and Ms. Hasmig Bertizian.
We truly experienced a harmonious symphony of art: Native drummers drummed along to Armenian rhythms as Sassoon dancers performed in a harmony of two cultures.The same harmony continued in the exhibition hall where we witnessed Razmig Bertizian's beautiful art pieces showcased with Native arts organized by Armen Gallery of Toronto. 
The art loving audience was served with High Tea reception, afternoon tea and home made baked goods specially prepared for the occasion by Silva Baberian, and the volunteers provided excellent service while people enjoyed their time.
We are thankful to our sponsors, JeWLR company and Annie Demirjian AFSS Board Member.
The program committee headed by Christine Topjian, and the AFSS Board were showered by words of thank you for an amazing art and culture event. The organization recorded one more success story in its 14 years’ service to the community, through dedication to its mission. ​«Արուեստը Լեզուն է» Արուեստի Ցուցահանդէս կազմակերպուած Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի կողմէ

Գանատայի 150-րդ ամեակը տօնելու, հազուագիւտ «Արուեստը Լեզուն է» արուեստի ցուցահանդդէսը տեղի ունեցաւ Կիրակի, Նոյեմբեր 5, 2017-ին Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ ներս, որ միացուց երկու հին ազգերու արուեստը՝ հայ եւ բնիկ։

 Ձեռնարկին բացումը երեգ լեզուով կատարուեցաւեւ երեգ լեզուով ըսուեցաւ որ արուեստը միակ լեզուն է որ կը կիսենք։

 Ներկայ գտնուեցան Խորհրդարանի անդամներ՝ Միցի Հանդր, Ճան Մքայ, եւ Ճիմ Գարիճիանս։ Նաեւ Հրաչ Այնեճեանը ներկայ էր իբր ներկաճացուցիչ Խորհրդարանի անդամ՝ Ռայմնտ Չօ-ի կողմէ։ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը նաեւ ուրախ էր ստանալու նամակ մը յարգելի Գաթլին Վինէն՝ Օնթարիոյի նախարարապետուհի։


13-րդ Տարեկան «Ապուրի Խոհանոց»


Փետրուար 18-ին տեղի ունեցաւ Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան 13-րդ տարեկան «Ապուրի Խոհանոցը» (Soup Kitchen) ուր ապուր կը տրուի բոլոր համայնքի անդամներուն, յիշեցնելով աղգատներուն թշուառ պայմանները։ Այս առիթով նաեւ յիշեցինք Մայտա Իգլիաթէսի տարած գործը իբր Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի հիմնադիր եւ առաջին վարչապետուհի։ Զանազան ներկայացումներ տեղի ունեցան։ Լինտա Փիջիքեան, Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչապետուհի բացման խօսքը կատարեց եւ խօսեցաւ Ընտանիքի Օրուայ մասին։ Ասդրա Հակոբեան ներկայացուց Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի զարգացումը եւ Մայտային առաջնորդութիւնը։ Մայտան նաեւ կիսեց իր յիշատակները եւ յաջողութիւնները իբր Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչապետուհի։ Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհն. Զարգարեան օրհնեց ճաշը և գնահատեց Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան վարչութիւնը և կամավորներուն:

Նաեւ խորհրդարանի անդամ՝ Ճիմ Գարիճիանսի գրասենեակէն ներկայացուցիչ մը յանձնեց վկայագիր մը գնահատելով մեր ապուրի խոհանոցը եւ Մայտային տարած գործը։ Տաղանդաւոր Հասմիկ Թաշճեանը երգեց հաճերէնով եւ անգլերէնով։​


Ֆինանսական պլանավորման սեմինար եւ կամավորների գնահատման գիշեր:


2018 թ. Նոյեմբերի 9-ին Հայ ընտանիքի աջակցության ծառայություններում տեղի ունեցավ մեկ այլ հետաքրքիր, տեղեկատվական եւ զվարճալի իրադարձություն: Մեր նորեկները եւ համայնքի մյուս անդամները հավաքվեցին Մարալ Իշխանյան դահլիճում, որտեղ հյուրընկալող մեր խոսնակ Անն Մագգրիսանոն, CFA, Բուրգունդի Ակտիվների Կառավարման փոխնախագահը, ներկայացրեց արժեքավոր տեղեկատվություն ֆինանսների կառավարման մասին եւ մեծ խորհուրդներ տվեց ներդրման համար `լավագույնը ստանալու համար: արդյունքները մեր խնայողություններից:
Նիստին հաջորդեց կամավորական հավաքը, որտեղ Տ. Զարեհ Զարգարյանը իր բարի խոսքերը եւ գնահատանքը փոխանցեց կամավորներին մեծահոգի աջակցություն ցուցաբերելու համար: ԱՖՍՍ-ի նախագահ Լինդա Պիկիկյանը նաեւ անկեղծ երախտագիտություն է հայտնել AFSS- ի կամավորներին `նրանց աշխատանքի եւ նվիրվածության համար AFSS- ին եւ մեր համայնքին: AFSS- ի խորհուրդը իր հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Հաուս Թոմասիի AFSS- ի նախկին անդամ 14 տարի շարունակ աշխատանքի եւ աշխատանքի որոնման մեջ նորեկների համար շարունակական եւ արժեքավոր ծառայությունների համար:
Միջոցառմանը ներկա էին ԱՔՍԷՍ-ի զբաղվածության ծառայությունների ներկայացուցիչներ եւ պատասխանեցին աշխատանքի որոնման եւ զբաղվածության հարցերի վերաբերյալ հարցերին: Այնուհետեւ բոլորն էլ վայելում էին մի քանի պիցցա ու թարմություն: Շնորհակալ եմ բոլոր նվիրյալ կամավորներին, այս հրաշալի միջոցառումը վարելու համար:


Մեր երրորդ բանախօսը, Տիկին Ռօզիթա Թոմասեան, միջազգային բժշկական շրջանավարտ եւ հանրային առողջութեան մասնագէտ, խօսեցաւ մեր առողջութեան եւ ապահովութեան մասին։ Դասախօսութիւններէ ետք, ներկաները վայլեցին հիւրասիրոութիւնը։

 Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը յաճախ կը կազմակերպէ Համայնքի Հաւաքոյթներ մեր նորեկներուն եւ այլ գաղութի անդամներու համար։ Հաճիք ներկայ եղեք մեր յաջորդ Համայնքի Օգնութեան Հաւաքոյթին Սեպտեմբեր 7-ին
։

AFSS Meets the Honourable Laura Albanese, Minister of Citizenship and Immigration


AFSS Press Office

Published June 26 2017


June 26, 2017 was a memorable day for Armenian Family Support Services. AFSS had the incredible opportunity and honour to meet with The Honourable  Laura Albanese, Minister of Citizenship and Immigration of Ontario. Seza Nazarian, AFSS board member and Rita Odjaghian, Chair of AFSS had the pleasure to present AFSS. They were thrilled to discuss the organization's outstanding achievements and all its activities to the Minister and her staff. Taking part in this conversation was another significant exposure for AFSS!


Հանդիպում Օնթարիոյի Քաղաքացիութեան եւ Ներգաղթի Նախարար ՝ Լոռա Ալպանիզի հետ

Յունիս 26, 2017- ը յիշատակելի օր մըն էր Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան համար: Հ.Ը.Օ.Ծ.- ը  պատիւը ունեցաւ հանդիպելու Օնթարիոյի Քաղաքացիութեան եւ Ներգաղթի Նախարար ՝ Լոռա Ալպանիզին: Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչութեան անդամ՝  Սեզա Նազարեան և Հ.Ը.Օ.Ծ.- ի վարչութեան ատենապետուհի՝ Ռիթա Օճախեան, հպարտ էին ներկայացնելու Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան ձեռքբերումներն ու գործերը:
Latest News

Հայ Ընտանիքի

Օգնութեան Ծառայութիւն

On December 15th, AFSS hosted its 12th Annual Children's Christmas Cheer Campaign. This year's campaign was another great success and brought smiles to many our newcomer children's faces. We would like to express our gratitude to the tireless efforts of our dedicated volunteers and to our generous donors. Special thanks to:

St. Sahag St. Mesrob Armenian Saturday School management, students and their families for donating toys, and other gifts to our Campaign year after year.

CuBE Packaging Solutions Management and staff for organizing Toy Drive and donating toys and gift cards for our campaign. Special thanks to Ms. Ani Kokorian for her dedicated help every year.

Our event was more special as it was combined with Christmas Clothing Drive organized by St. George Armenian Students' Association (ASA) of University of Toronto, many clothing were collected and will be send to Armenia.

Thank you to all for donating clothes and everyone who donated and helped in this year's Campaign.

Merry Christmas and Happy New Year to all!.

Community Safety Workshop


On Friday October 12, 2018 Armenian Family Support Services hosted another exciting, informational and interactive workshop.
Our newcomers and other members of the community gathered in the Maral Ishkhanian Hall where our guest speaker, police officer Gary Gomez, delivered a successful workshop with valuable information and great tips about "Community Safety".
Afterwards, everyone enjoyed some pizza and refreshments. AFSS holds regular community circle events where our newcomers and community at large gather to learn new insights and get to know each other.
Join us on our next event! "Financial planning - know the value of you money" on Friday November 9, at 7:30 pm!


Համայնքային անվտանգության սեմինար


Ուրբաթ օրը, հոկտեմբերի 12-ին, Հայ ընտանիքի աջակցության ծառայություններում տեղի ունեցավ մեկ այլ հետաքրքիր, տեղեկատվական եւ ինտերակտիվ սեմինար:
Մեր նորեկները եւ համայնքի մյուս անդամները հավաքվեցին Մարալ Իշխանյան դահլիճում, որտեղ մեր հյուրը, ոստիկանության աշխատակից Գարի Գոմեսը հաջողված սեմինար է անցկացրել արժեքավոր տեղեկություններով եւ «Համայնքային անվտանգություն» թեմայով հսկայական խորհուրդներով:
Դրանից հետո բոլորն էլ վայելում էին մի քանի պիցցան եւ քաղցրավենիք: AFSS- ը պարբերաբար անցկացնում է համայնքային շրջանակային միջոցառումներ, որտեղ մեր նորեկներն ու համայնքը լայնորեն հավաքվում են `սովորելու նոր գաղափարներ եւ ծանոթանալու միմյանց:
Միացեք մեզ մեր հաջորդ իրադարձության ժամանակ: Նոյեմբերի 9-ին, ժամը 19.30-ին, «Ֆինանսական պլանավորում. Գիտեք ձեր գումարի արժեքը»: